Kalnianske topole

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 101
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. Uznesenie ONV Levice, 193/75R, 24. 09. 1975, 24.09.1975
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumná, náučná a kultúrno výchovná hodnota.
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Levice
  • Katastrálne územie: Kalná
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pri Hrone DBS
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:poľnohospodárskych organizácií
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ čierny Populus nigra L. 610 22 20 100
2 topoľ čierny Populus nigra L. 527 27 20 100