Jedle na Mláčiku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 140
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie ONV vo Zvolene, 38/79-R-ONV, 02. 03. 1979, 02.03.1979
 • Dôvod ochrany: Zachovanie starých hmotnatých stromov pre študijné účely.
 • Význam ochrany: vedecký a ekologický
 • Počet stromov:10
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Zvolen
  • Katastrálne územie: Železná Breznica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:SV časť porastu č.772,771
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jedľa biela Abies alba Mill. 319 36 5 200
2 jedľa biela Abies alba Mill. 287 34 7 150
3 jedľa biela Abies alba Mill. 490 38 9 200
4 jedľa biela Abies alba Mill. 366 38 6 200
5 jedľa biela Abies alba Mill. 326 35 8 200
6 jedľa biela Abies alba Mill. 349 38 5 200
7 jedľa biela Abies alba Mill. 313 37 4 150
8 jedľa biela Abies alba Mill. 312 39 7 150
9 jedľa biela Abies alba Mill. 355 41 5 200
10 jedľa biela Abies alba Mill. 287 34 8 150