Javory v Stránskom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 197
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna OnV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Pozoruhodná a esteticky pôsobivá skupina na svahu plniaca pôdoochrannú funkciu. Jej súčasťou je javor s najväčším obvodom kmeňa v okrese.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:4
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Stránske
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pod cintorínom
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 javor horský Acer pseudoplatanus L. 273 18 9 120
2 javor horský Acer pseudoplatanus L. 254 19 8 120
3 javor horský Acer pseudoplatanus L. 230 17 8 120
4 javor horský Acer pseudoplatanus L. 207 17 7 120