Javor v Ružomberku pod Tichým

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 116
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. ONV v Liptovskom Mikuláši, 162/1975, 26. 09. 1975, 26.09.1975
 • Dôvod ochrany: Strom spojený s históriou SNP a udalosťami pri oslobodzovaní Liptova I. čsl. armádnym zborom a Sov. armádou
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Nízke Tatry
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Ružomberok
  • Katastrálne územie: Ružomberok
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri štátnej ceste B.B. -Ružomberok
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 javor mliečny Acer platanoides L. 360 28 23 200