Javor v Osturni

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 492
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Prešove č. 1/1997, 1/1997 - VZV/ŽP, 25. 06. 1997, 25.06.1997
 • Dôvod ochrany: Ekologicky, krajinotvorne a esteticky významný strom.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Pieninského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Kežmarok
  • Katastrálne územie: Osturňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Strom fyzicky neexistuje. Bol podaný podnet na zrušenie ochrany.
  • Druh pozemku:
  • Druh vlastníctva:
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 javor horský Acer pseudoplatanus nezistený nezistená nezistený nezistený