Hruška pod Baranovom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 304
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie ONV v B.Bystrici, 46/1988, 22. 04. 1988, 22.04.1988
 • Dôvod ochrany: Kultúrno-výchovný, náučný a vedecko-výskumný význam.
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Nízke Tatry
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Kostiviarska
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Dolinky
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:nezistený
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 hruška planá Pyrus pyraster (L.) Burgsd. 255 18 12 200