Hrochoťská lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 2
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV v B.Bystrici, 6/69 ONV, 29. 01. 1969, 29.01.1969
 • Dôvod ochrany: Význačný starý strom.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Hrochoť
  • Podrobná lokalizácia výskytu:vľavo od vchodu do ev.kostola
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 538 25 16 450