Grinavský topoľ

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 499
 • Právny predpis: 1. Vyhláška KÚŽP v Bratislave, 7/2007, 28. 08. 2007, 28.08.2007
 • Dôvod ochrany: Významný strom s ekologickou, estetickou a krajinotvornou hodnotou.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Bratislavský
  • Okres: Pezinok
  • Katastrálne územie: Grinava
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ čierny Populus nigra 705 40 19 100