Gaštany v Ratkovskom Bystrom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 484
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Banskej Bystrici, 3/2003, 27. 02. 2003, 27.02.2003
 • Dôvod ochrany: Stromy predstavujú okrem svojej mimoriadnej estetickej a krajinotvornej funkcie aj študijný objekt rastových schopností tejto dreviny v podmienkach stredoeurópskej klímy v podhorskej oblasti.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Muránska planina
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Revúca
  • Katastrálne územie: Ratkovské Bystré
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa 515 nezistená 15 nezistený
2 gaštan jedlý Castanea sativa 345 nezistená 19 nezistený