Gaštany v Príbelciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 158
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV vo Veľkom Krtíši, 16/1981, 30. 10. 1981, 30.10.1981
 • Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Veľký Krtíš
  • Katastrálne územie: Dolné Príbelce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri gaštanici nad št. cestou Čebovce - V. Krtíš
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nezistený
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 474 18 17 300
2 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 430 16 17 250