Gaštany na Krakorovom vrchu

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 156
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV vo Veľkom Krtíši, 16/1981, 30. 10. 1981, 30.10.1981
 • Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Veľký Krtíš
  • Katastrálne územie: Modrý Kameň
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Na Krakovom /Kozom/ vrchu, asi 100 m nad posledným domom č.p. 621
  • Druh pozemku:ovocné sady
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 418 18 17 250
2 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 468 20 14 250