Gaštan v Štiavnických Baniach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 144
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV Žiar nad Hronom, 139/79, 15. 06. 1979, 15.06.1979
 • Dôvod ochrany: Starý a vzácny pamätný strom.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Štiavnica
  • Katastrálne územie: Štiavnické Bane
  • Podrobná lokalizácia výskytu:záhrada p. Mikšíka
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 507 15 11 300