Duby v Pečovskej Novej Vsi

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 408
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1996, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. rozhodnutie OÚŽP Prešov, 754/1991, 11. 12. 1991, 11.12.1991
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, kultúrny a ekologický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Sabinov
  • Katastrálne územie: Pečovská Nová Ves
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v parku pri ihrisku
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 340 16 16 220
2 dub letný Quercus robur L. 490 18 18 220