Duby v Parchovanoch

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 414
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP v Trebišove, 403/1992, 17. 08. 1992, 17.08.1992
 • Dôvod ochrany: Vedecká, náučná a estetická hodnota.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Latorica
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Trebišov
  • Katastrálne územie: Parchovany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v Parchovanoch
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 600 25 30 250
2 dub letný Quercus robur L. 657 20 29 300