Duby v Kováčovej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 299
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV vo Zvolene, 25/87, 31. 03. 1987, 31.03.1987
 • Dôvod ochrany: Kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Zvolen
  • Katastrálne územie: Kováčová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál chatovej osady JZ od obce Kováčová
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 410 23 18 250
2 dub letný Quercus robur L. 402 23 22 250
3 dub zimný Quercus petraea (Matt.) Liebl. 470 22 24 250