Duby v Bijacovciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 49
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. uznesenie rady ONV, 124/1975, 11. 07. 1975, 11.07.1975
 • Dôvod ochrany: Dendrologický, estetický, historický a krajinotvorný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský raj
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Levoča
  • Katastrálne územie: Bijacovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:na nádvorí kaštiela
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 313 20 18 250
2 dub letný Quercus robur L. 343 22 19 250
3 dub letný Quercus robur L. 340 16 18 250