Dub v Kremnici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 52
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV v Žiari nad Hronom, 134/1975, 25. 07. 1975, 25.07.1975
 • Dôvod ochrany: Strom svojim vekom, obvodom kmeňa a veľkosťou koruny tvorí dominantný objekt Zechenterovej záhrady. Má estetický význam.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žiar nad Hronom
  • Katastrálne územie: Kremnica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v záp. časti Zechenterovej záhrady
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 537 21 30 300