Dub v Hunkovciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 385
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. Nariadenie ONV vo Svidníku, 55/5, 25. 09. 1990, 25.09.1990
 • Dôvod ochrany: Estetický, kultúrny, historický, rekreačný a náučný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Východné Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Svidník
  • Katastrálne územie: Hunkovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:intr. obce, na cintoríne pri cerkvi
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 405 18 15 250