Dub v Hostí

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 136
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. R-ONV Nitriansky, 74/1977 R, 04. 12. 1977, 04.12.1977
 • Dôvod ochrany: Významný exemplár z hľadiska kultúrneho, historického, vedeckého, krajinotvorného.
 • Význam ochrany: krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Zlaté Moravce
  • Katastrálne územie: Hostie
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pri miestnom kostole
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub cerový Quercus cerris L. 549 22 27 250