Dub letný - Medvecké

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 97
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Levice, 193/1975-R-, 24. 09. 1975, 24.09.1975
 • Dôvod ochrany: Krajinotvorný, estetický, dendrologický a dendrometrický význam.
 • Význam ochrany: krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Levice
  • Katastrálne územie: Tekovské Lužany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:V poli
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 578 23 20 250