Domanižské lipy

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 441
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OUŽP P.Bystrica, 481/1994-457.4, 14. 03. 1994, 14.03.1994
 • Dôvod ochrany: Stromy pozoruhodných dimenzií a veku tvoria spolu s kostolom zo 14. stor. výraznú estetickú dominantu obce.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Považská Bystrica
  • Katastrálne územie: Domaniža
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole a farskej záhrade
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 352 28 22 200
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 372 27 15 200
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 290 24 12 150