Dolnolovčický brestovec

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 496
 • Právny predpis: 1. Vyhláška KÚŽP Trnava, 1/2006, 08. 12. 2006, 08.12.2006
 • Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu z vedeckého, ekologického a krajinotvorného hľadiska
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Trnava
  • Katastrálne územie: Dolné Lovčice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brestovec západný Celtis occidentalis 360 18 19 150