Buky vo Veľkom Rovnom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 206
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna ONV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Estetický a kultúrny význam, zdravotne-hygienická funkcia.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Bytča
  • Katastrálne územie: Veľké Rovné
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pred kostolom
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 buk lesný Fagus sylvatica L. 342 22 25 270
2 buk lesný Fagus sylvatica L. 333 22 25 270
3 buk lesný Fagus sylvatica L. 330 22 25 270