Buk v Rožňave

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 341
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ Košice, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. uznesenie pléna ONV v Rožňave, 41/1989, 15. 09. 1989, 15.09.1989
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultnúrno-výchovný význam
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský kras
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Rožňava
  • Katastrálne územie: Rožňava
  • Podrobná lokalizácia výskytu:park medzi materskou školou a soc. ústavom
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 buk lesný Fagus sylvatica L. 380 38 14 150