Buk pod Širokou

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 303
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v B.Bystrici, 21/1997, 30. 07. 1997, 30.07.1997
 • Dôvod ochrany: Vedecký a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: vedecký a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Hrochoť
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v J časti dielca 115 a, pod lesnou cestou
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 buk lesný Fagus sylvatica L. 486 35 30 250