Buk pod Kľukou

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 283
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. VZN ONV vo Zvolene, 4/85, 24. 09. 1985, 24.09.1985
 • Dôvod ochrany: Vedecký, študijný a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Detva
  • Katastrálne územie: Hriňová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v strede SV okraja les. porastu č. 56 a v LHC Poľana
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 buk lesný Fagus sylvatica L. 451 39 10 250