Brusnícka lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 332
 • Právny predpis: 3. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  2. VZV KÚ v Rožňave, 1/1996, 01. 02. 1996, 01.02.1996
  1. Uznesenie ONV v Rimavskej Sobote, 62/1988, 23. 12. 1988, 23.12.1988
 • Dôvod ochrany: Lipa má kultúrno-historický význam vo vzťahu k histórii obce Brusník.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Muránska planina
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Revúca
  • Katastrálne územie: Brusník
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v spodnej časti cintorína
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 508 27 22 400