Brezy v Mlynskej doline

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 230
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Bratislave, 1/1996, 12. 11. 1996, 12.11.1996
  1. NV hl.m.SSR, 271/1982, 07. 07. 1982, 07.07.1982
 • Dôvod ochrany: Vysoká bilogická a estetická hodnota, zriedkavý výskyt.
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Bratislavský
  • Okres: Bratislava I
  • Katastrálne územie: Staré Mesto
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Mlynská dolina,pred GÚDŠ
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 breza previsnutá Betula pendula 114 12 10 nezistený
2 breza previsutá Betula pendukla "Dalacarlica" 75 12 8 nezistený