Bresty pri obci Spišský Štiavnik

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 50
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. OŹP OU Poprad, 1258, 11. 07. 1975, 11.07.1975
 • Dôvod ochrany: Estetický a krajinotvorný význam.
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský raj
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Poprad
  • Katastrálne územie: Spišský Štiavnik
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri štátnej ceste
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 316 26 15 200
2 brest horský Ulmus glabra Huds. 380 25 18 200