Brekyňa na Sitárovom vrchu

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 421
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Rozhodnutie OÚŽP v Žiari nad Hronom, ŽP/96/92/OP, 02. 02. 1993, 02.02.1993
 • Dôvod ochrany: Jedinec zasadený slovenským národovcom, učiteľom Štefanom Volfom.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Nová Baňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Sitárov vrch-v strede ovoc.sadov
  • Druh pozemku:ovocné sady
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jarabina brekyňová Sorbus torminalis (L.) Crantz 232 21 15 50