Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 460
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Trnave, č. 9/2000, 02. 03. 2000, 02.03.2000
 • Dôvod ochrany: Vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a estetickú funkciu je mimoriadne významný strom v okrese Hlohovec.
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Hlohovec
  • Katastrálne územie: Hlohovec
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v parku
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica lesná Pinus sylvestris L. 301 28 10 120