Borovica v Spišskom Štvrtku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 501
 • Právny predpis: 1. Vyhláška KÚŽP v Prešove, 2/2008, 22. 01. 2008, 22.01.2008
 • Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu s ekologickou, estetickou a krajinotvornou hodnotou.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský raj
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Levoča
  • Katastrálne územie: Spišský Štvrtok
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:
  • Druh vlastníctva:
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica lesná Pinus sylvestris 365 14 14 200