Borovica Ľudmily Podjavorinskej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 310
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie ONV vo Zvolene, 66/88, 29. 12. 1988, 29.12.1988
 • Dôvod ochrany: Kultúrno-výchovný význam, historická väzba na spisovateľku Ľudmilu Podjavorinskú.
 • Význam ochrany: kultúrny a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Zvolen
  • Katastrálne územie: Rybáre
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál kúpeľov Sliač - medzi objektom liečeb. domu Slovensko a Správou kúpeľov
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica lesná Pinus sylvestris L. 350 23 20 150