Bolešovský brest

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 312
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznesenie Rady ONV v P.Bystrica, 6/1989, 11. 04. 1989, 11.04.1989
 • Dôvod ochrany: Patrí k výnimočným jedincom z hľadiska druhového zastúpenia i dimenzií (radí sa k najmohutnejším brestom v okrese). Je významný aj ako hniezdny strom.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Ilava
  • Katastrálne územie: Bolešov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:dvor prevádzky OU Bolešov
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest hrabolistý Ulmus minor Mill. 450 30 20 250