Bojnické ginká

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 305
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznes.plen.zas.ONV Prievidza, 30/1988, 21. 12. 1988, 21.12.1988
 • Dôvod ochrany: Ekologický, estetický a krajinársky význam.
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Prievidza
  • Katastrálne územie: Bojnice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:V parku
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 232 12 10 150
2 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 181 14 10 150
3 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 266 19 10 150