Bešiansky cer

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 105
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ Nitra, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Levice, 193/75-R-, 24. 09. 1975, 24.09.1975
 • Dôvod ochrany: Exemplár vedecko-výskumnej, náučnej a kultúrno-výchovnej hodnoty.
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Levice
  • Katastrálne územie: Beša
  • Podrobná lokalizácia výskytu:V poli na rozhrani
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:poľnohospodárskych organizácií
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub cerový Quercus cerris L. 282 18 12 200