Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Špaňodolinské lipy

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 506
 • Právny predpis: 1. Vyhláška, 2/2009, 09. 03. 2009, 09.03.2009
 • Dôvod ochrany: Ochrana mimoriadne významných stromov z vedeckého, ekologického, krajinotvorného a historického hľadiska.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Nízke Tatry
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Špania Dolina
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata 301 32 14 200
2 lipa malolistá Tilia cordata 423 30 18 200