Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Platan v parku v Sokolovciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 464
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Trnave, č. 8/2000, 02. 03. 2000, 02.03.2000
 • Dôvod ochrany: Vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a estetickú funkciu je mimoriadne významný strom v okrese Piešťany.
 • Význam ochrany: ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Piešťany
  • Katastrálne územie: Sokolovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v parku
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 823 45 35 300