TLAČIŤ

Moruša v Tibave

  • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 393
  • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
    1. nariadenie ONV Michalovce, 46/1990, 10. 10. 1990, 10.10.1990
  • Dôvod ochrany: Vedecká hodnota.
  • Význam ochrany: estetický, krajinársky a kultúrny
  • Počet stromov:1
  • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Vihorlat
  • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
    • Kraj: Košický
    • Okres: Sobrance
    • Katastrálne územie: Tibava
    • Podrobná lokalizácia výskytu:v areále kostola
    • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
    • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 moruša biela Morus alba L. 317 16 15 200