TLAČIŤ

Lipy vo Vyšnej Jedľovej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 378
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. Nariadenie ONV vo Svidníku, 55/5, 25. 09. 1990, 25.09.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, ekologický, estetický, kultúrny-historický a rekreačný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Svidník
  • Katastrálne územie: Vyšná Jedľová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole, po obvode grécko-katolíckeho chrámu
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 315 19 10 250
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 385 19 16 250
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 355 19 14 250