Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 291
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV v Žiari nad Hronom, 10/86, 16. 12. 1986, 16.12.1986
 • Dôvod ochrany: Staré a pamätné stromy (250-300 ročné lipy malolisté).
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:7
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Štiavnica
  • Katastrálne územie: Banská Štiavnica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:bývalá mestská strelnica pri hornom gymnáziu
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 360 24 8 250
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 220 23 7 250
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 500 24 8 250
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 360 24 8 250
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 320 24 7 250
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 370 24 7 250
7 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 290 24 7 250