Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa v Štiavniku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 204
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie ONV v Žiline, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam. Jedna z najstarších líp v okrese.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Kysuce
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Bytča
  • Katastrálne územie: Štiavnik
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Kladivovci
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 432 27 14 300