Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa v Sklenom pri kostole

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 11
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie ONV Martin, 13/69, 18. 02. 1969, 18.02.1969
 • Dôvod ochrany: Lipa dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky, estetický a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Veľká Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Turčianske Teplice
  • Katastrálne územie: Sklené
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pred vstupom do kostola
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 628 30 26 250