Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa v Kremnici-Staré Piargy

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 295
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV Žiar nad Hronom, 10/86, 16. 12. 1986, 16.12.1986
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žiar nad Hronom
  • Katastrálne územie: Kremnické Bane
  • Podrobná lokalizácia výskytu:1000m od rázcestia št.cesty Kremnica - Martin a miestnej komunikácie na Staré Piargy
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 500 25 14 250