TLAČIŤ

Lipa na súkromnom pozemku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 43
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1974, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. ONV - odbor kultúry v Dolnom Kubíne, 43/1974, 08. 03. 1974, 08.03.1974
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, estetický, kultúrno-výchovný, historický a náučný význam.
 • Význam ochrany: krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Horná Orava
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Námestovo
  • Katastrálne územie: Oravské Veselé
  • Podrobná lokalizácia výskytu:lokalita Grapa - juhovýchodne od obce, na okraji poľnej cesty v blízkosti starej drevenice
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 473 27 22 250