Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Hruška zelienka

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 422
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Rozhodnutie OÚŽP v Žiari nad Hronom, ŽP/96/92/OP, 02. 02. 1993, 02.02.1993
 • Dôvod ochrany: Pozoruhodný jedinec viažúci sa na históriu ovocinárstva v oblasti novobanských štálov.
 • Význam ochrany: vedecký a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Nová Baňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:na samote u Lohajov vedľa domu
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 hruška obyčajná Pyrus communis L. emend Burgsd. 310 16 12 300