Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Hrab pri Lukovom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 475
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v B.Bystrici, 10/2000, 02. 05. 2000, 02.05.2000
 • Dôvod ochrany: Vysoká ekologická, estetická a vedecká hodnota.
 • Význam ochrany: ekologický, vedecký a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Zvolen
  • Katastrálne územie: Lukové
  • Podrobná lokalizácia výskytu:zmiešaný porast (zarastený pasienok), asi 20 m od jeho okraja, na turistic. trase (červená značka)
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 hrab obyčajný Carpinus betulus L. 288 22 15 150