Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Ginko dvojlaločné v Lučenci

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 296
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV v Lučenci, 27/1986/II, 22. 12. 1986, 22.12.1986
 • Dôvod ochrany: Zaujímavý biologický objekt cudzokrajnej, introdukovanej dreviny, na ktorej je možné sledovať históriu introdukcie, adaptabilitu v našom prostredí a rastové možnosti. Vedecko-výskumný, náučný význam.
 • Význam ochrany: vedecký a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Cerová vrchovina
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Lučenec
  • Katastrálne územie: Lučenec
  • Podrobná lokalizácia výskytu:dvor Jednoty SD a Ipeľ.tehelní
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:ostatné spoločenstevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 223 17 10 200