Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Duby v Krásnohorskom Podhradí

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 339
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. uznesenie pléna ONV v Rožňave, 41/1989, 15. 09. 1989, 15.09.1989
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultnúrno-výchovný význam
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:7
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský kras
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Rožňava
  • Katastrálne územie: Krásnohorské Podhradie
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri úpätí hradného kopca na sv. okraji obce vedľa cesty na Úhornú
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 301 25 17 250
2 dub letný Quercus robur L. 201 24 9 250
3 dub letný Quercus robur L. 205 27 12 250
4 dub letný Quercus robur L. 188 28 10 250
5 dub letný Quercus robur L. 208 31 14 250
6 dub letný Quercus robur L. 223 25 8 250
7 dub letný Quercus robur L. 290 38 12 250