Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Duby v Dobrej Nive

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 300
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV vo Zvolene, 31/87, 01. 07. 1987, 01.07.1987
 • Dôvod ochrany: Zachovanie dubov mimoriadnych rozmerov pre študijné a kultúrno-výchovné ciele.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Zvolen
  • Katastrálne územie: Dobrá Niva
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál hydinovej farmy
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 530 27 24 250
2 dub letný Quercus robur L. 443 25 20 250